قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
1280
کلاس پرواز
Y

نفت
شرکت هواپیمایی
نفت
مدل
Fokker
شماره پرواز
2518
کلاس پرواز
Z