زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
Airbus
شماره پرواز
4005
کلاس پرواز
N

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6279
کلاس پرواز
Y